سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مدیریت خانواده
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات مدیریت وبرنامه ریزی کل کشورسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
2سوالات خانم نوریسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
3سوالات خانم پرچمیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
4سوالات خانم رحیمیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
5سوالات خانم سازگارسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
6سوالات خانم اردهالیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
7سوالات خانم اصغریسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
8سوالات خانم ایزدپناهسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
9سوال حقوق خانوادهسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
10سوال حقوق خانوادهسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
11سوال حقوق خانواده کلسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
12سوال حقوق خانوادهسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
13سوال سالم زیستن مقدماتی کمکهای اولیهسوالات مهارت سالم زيستن
14سوال سالم زیستن مقدماتیسوالات مهارت سالم زيستن
15سوال سالم زیستن مقدماتیسوالات مهارت سالم زيستن
16سوال سالم زیستن پیشرفته کل سالمندسوالات مهارت سالم زيستن
17سوال حقوق خانوادهسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
18سوال حقوق خانوادهسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
19سوال سالم زیستن پیشرفته مادر وکودک سه فصل اولسوالات مهارت سالم زيستن
20سوال سالم زیستن پیشرفته مادر وکودکسوالات مهارت سالم زيستن
21سوال سالم زیستن پیشرفته سالمندسوالات مهارت سالم زيستن
22سوال سالم زیستن پیشرفته بلوغسوالات مهارت سالم زيستن
23سوال سالم زیستن پیشرفته واگیرسه فصل اولسوالات مهارت سالم زيستن
24سوال هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
25سوال هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
26سوال سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
27سوال سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
28سوال سالم زیستن مقدماتی تغذیهسوالات مهارت سالم زيستن
29سوال سالم زیستن مقدماتی سوالات مهارت سالم زيستن
30سوال سالم زیستن مقدماتی تغذیهسوالات مهارت سالم زيستن
31سوال سالمندانسوالات مهارت سالم زيستن
32سوال سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
33سوال سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
34سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
35سالم زیستن پیشرفته سوالات مهارت سالم زيستن
36ت سوال سالم زیستن پیشرفته اینجا را کلیک کنید.سوالات مهارت سالم زيستن
37سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
38سوالات بلوغسوالات مهارت سالم زيستن
39آموزش بهداشتسوالات مهارت سالم زيستن
40از خانم ظفرمندسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
41هنر در خانه 3 از خانم نراقیسوالات مهارت هنر در خانه
42سوال گلسازی از خانم ذولفعلیسوالات مهارت هنر در خانه
43گل وگیاه از خانم پرچمیسوالات مهارت هنر در خانه
44هنر در خانه 3 از خانم نوذریسوالات مهارت هنر در خانه
45آراستگی از خانم طیبیسوالات مهارت هنر در خانه
46نگه داری لوازم خانگی از خانم اردهالیسوالات مهارت هنر در خانه
47سوال هنر در خانه 3 از خانم ابراهیمیسوالات مهارت هنر در خانه
48سالم زیستن پیشرفته خانم قربانیسوالات مهارت سالم زيستن
49هنر در خانه 3 از خانم سازگارسوالات مهارت هنر در خانه
50سوالات مدیریت وبرنامه ریزی از خانم نراقیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
51سوال حقوقسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
52حقوق از خانم عبداللهیانسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
53مادر وکودک از خانم ظفرمندسوالات مهارت سالم زيستن
54سوال مدیریت وبرنامه ریزیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
55هنر در خانه از خانمها زا رع وسلیمانیسوالات مهارت هنر در خانه
56نمونه سوالات تعلیم وتربیت از خانم مظفری از مهارت مدیریت وبرنامه ریزیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
57بهداشت فردی از خانم ظفرمندازتوانایی سالم زیستن مقدماتیسوالات مهارت سالم زيستن
58 سوالات کمکهای اولیه از خانم نراقی از توانیهای سالم زیستن مقدماتیسوالات مهارت سالم زيستن
59اخلاق وحقوق سوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
60محیط زیستسوالات مهارت سالم زيستن
61سوالات سالم زیستن پیشرفتهسوالات مهارت سالم زيستن
62هنر در خانه شهریور 91سوالات مهارت هنر در خانه
63هنر در خانه نهایی خرداد 91سوالات مهارت هنر در خانه
64سالم زیستن پیشرفتهگروه بندی نشده
65سوالات تشریحی تعمیر لوازم خانگی از خانم ذوالفعلیگروه بندی نشده
66سوالات تستی تعمیر لوازم خانگی از خانم ذوالفعلیگروه بندی نشده
67سوالات 3 فصل اول سالمند از خانم سازگارسوالات مهارت سالم زيستن
68سوالات 2 فصل اول بیماریهای شایعسوالات مهارت سالم زيستن
69سوالات مراقبت از بیمار از سرکار خانم عبداللهیانسوالات مهارت سالم زيستن
70سوالات 3 فصل اول مادر و كودك از خانم اردهاريسوالات مهارت سالم زيستن
71سوالات 3 فصل آخر بيماريها از خانم نراقیسوالات مهارت سالم زيستن
72سوالات درس بلوغ از خانم مظفريسوالات مهارت سالم زيستن
73نمونه سوال 3 فصل اول مادر وکودک از سرکار خانم ظفرمندسوالات مهارت سالم زيستن
74سوالات هنر در خانه ،نهايي خرداد 90سوالات مهارت هنر در خانه
75سالم زيستن پيشرفته 1سوالات مهارت سالم زيستن
76سالم زيستن پيشرفته 3گروه بندی نشده
77سالم زيستن پيشرفته 2گروه بندی نشده
78حقوق در خانوادهگروه بندی نشده
79حقوق در خانواده خ 90گروه بندی نشده
80حقوق در خانواده 89گروه بندی نشده
81هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
82حقوقگروه بندی نشده
83آموزش بهداشتسوالات مهارت سالم زيستن
84سوالات سالم زیستن مقدماتیسوالات مهارت سالم زيستن
85سوالات سالم زیستن مقدماتیسوالات مهارت سالم زيستن
86آموزش بهداشتسوالات مهارت سالم زيستن
87مدیریت و برنامه ریززیسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
88هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
89سوالات تشریحی مراقبت از سالمندسوالات مهارت سالم زيستن
90نمونه سوالات آموزش بهداشتسوالات مهارت سالم زيستن
91نمونه سوالات بهداشت روانیسوالات مهارت سالم زيستن
92سوالات توانايي سوالات گل وگیاه مهارت هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
93سوالات توانايي چیدمان منزل مهارت هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
94سوالات توانايي آراستگی شخصی مهارت هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
95سوالات توانايي گلسازي مهارت هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
96سوالات توانائیهای گلدوزی بافتنی و قلاب بافیسوالات مهارت هنر در خانه
97سوالات توانايي13-7مهارت هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه
98حقوقسوالات مهارت مديريت و برنامه ريزي
99سوالات نهايي خرداد 89سوالات مهارت هنر در خانه
100نمونه 3از آزمون نهايي هنر در خانهسوالات مهارت هنر در خانه