سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مدیریت خانواده
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    شیوه نامه اجرایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

 دبیرخانه راهبری کشوری مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در نظر دارد  با توجه به بند شماره 1 از محور نواندیشی و خلاقیت در برنامۀ عملیاتی تأیید شدهاز سوی دفتر کاردانش با شماره 52/132966/440 مورخ 27/7/95، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی را بر اساس محتوای استانداردها و منابع درسی،برگزار نماید.لذا شیوه ­نامه اجرایی این فعالیت توسط دبیرخانه تدوین گردیده و در اختیار سرگروه­های محترم استان­ها قرار می­گیرد.از سرگروه­های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده تقاضا می­گردد شیوه­ نامه ارسال شده از طرف دبیرخانه را دریافت نموده، به­ نحو مقتضی به هنرآموزان اطلاع رسانی نمایند و محتواهای الکترونیکی تولید شده توسط هنرآموزان را پس از جمع­ آوری، بررسی نموده و بهترین اثر را با ذکر مشخصات  هنرآموز مربوطه به دبیرخانه ارسال نمایند. قابل ذکر است فایل های آموزش مقدماتی تولید محتوای الکترونیکی در سایت دبیرخانه برای استفاده همگان  قابل دسترسی می­باشداهداف:

- توسعهوتعمیقفرهنگتولیدمحتوایالكترونیكیو استفادهازفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرفرآیندیادگیری

- تولیدموادورسانه‌هاییادگیریمتناسببانیازهنرآموزان و هنرجویانواستفادهازآن‌هادرفرآیندتدریس

- زمینه‌سازیبرایمشارکتفعالهنرآموزان درتولید،تکمیلوغنی‌سازیموادومنابعمتنوعیادگیری

- ایجادزمینهاستفادهازموادورسانه‌هایآموزشیمبتنیبرفناوری‌هایآموزشیدرفرآیندیاددهی-یادگیری

 

شیوۀ اجرا:

1.       سرگروه­های محترم شیوه­نامه تدوین شده توسط  دبیرخانه را پس از دریافت به­ نحو مقتضی به هنرآموزان اطلاع رسانی نمایند.

2.       برای تولید محتوای الکترونیکی می­توان به اختیار، یکی از موضوعاتمربوط به استاندارد مهارت های اصلی و منابع آن ها را انتخاب نمود.

3.       مطالب آموزشی ارائه شده در محتواهای الکترونیکی تولید شده، مربوط به یک موضوع بوده و حداقل یک جلسه تدریس را در برگیرد. 

به عنوان مثال: موضوع رشد و تکامل کودک، از پودمان مهارتی مراقبت از مادر و کودک و مربوط به مهارت های سالم زیستن پیشرفته

 

 

4.       در طراحی صفحه اول ذکر نکات زیر الزامی است:

الف)  نام استان

ب) نام و نام خانوادگی هنرآموز

ج) عنوان مهارت و پودمان مهارتی

د) موضوع یا عنوان محتوای الکترونیکی

ه) نوع نرم افزار استفاده شده

5. برای انتخاب نرم افزار، در تولید محتوا محدودیتی وجود ندارد.

به عنوان مثال می توان از نرم افزارهای Storyline(فایل های آموزشی استفاده از این نرم افزار در سایت دبیرخانه قابل دسترسیمی­باشد)،Adobe Captivate،Flash Adobe، Autoplay Media Studioو ...استفاده نمود.

*** یادآوری می گردد ارسال پاورپوینت به عنوان محتوای الکترونیکی مورد قبول این جشنواره نمی باشد.

6.       لطفاً فایل ارسالی شما دارای رمز عبور نباشد.

7.       از سرگروه های محترم خواهشمندیم محتواهای الکترونیکی تولید شده توسط هنرآموزان را جمع­آوری نموده و پس از بررسی،بهترین اثر را به دبیرخانه ارسال کنند.

8.       در صورت امکان محتوای الکترونیکی تولید شده از طریق پست الکترونیکو در صورت بالا بودن حجم برنامه، به صورت لوح فشرده با ذکر مشخصات بر روی آن، به آدرس پستی دبیرخانه ارسال گردد.

9.       مهلت ارسال محتوای الکترونیکی تولید شده به گروه آموزشی استان حداکثر 20 اسفند ماه می باشد.